6 mayo. Encuentro Matrimonios: «MI GRACIA TE BASTA»